Ko matične knjige niso dovolj

Ko matične knjige niso dovolj

Pri raziskovanju rodovnika se včasih zgodi, da enostavno izgubimo družinsko linijo, ki jo raziskujemo. V matičnih knjigah še vedno najdemo vse sosede, naši predniki pa so izpuhteli v neznano. Takrat je pomembno, da znamo uporabljati različne vire, ne le matice.

Raziskovanje nadaljujemo s pregledom drugih uradnih dokumentov dobe, ki jih hranijo drugi arhivi po Sloveniji.

Za rodoslovne raziskave so zelo zanimivi tudi npr. popisi prebivalstva in v ta namen zapisane popisne pole ali pa zglaševalne pole.

zglaševalna pola pavla jesihPopisi prebivalstva, v preteklosti imenovani tudi ljudska štetja, so se – tako tudi še danes – izvajali zaradi praktičnih potreb državne uprave, ki zahteva razne podatke o svojih državljanih. Ob popisih prebivalstva so se izpolnjevale popisne pole, ki so imele točno določene rubrike. Za rodoslovne raziskave so pomembne rubrike, ki vsebujejo osebne podatke stanovalcev oziroma družinskih članov določene družine. Tam se lahko pridobi: hišna številka, ime in priimek, spol, rojstno leto, vera, stan, poklic, rojstni kraj. Opisane popisne pole so bile enake v celi avstrijski državi, žal pa so se le malokje ohranile.

Zglaševalne pole prebivalstva sodruga večja možnost za pridobivanje podatkov pomembnih za izdelavo družinskega drevesa. Vsi prebivalci določene občine oziroma mesta so morali biti zglašeni oziroma prijavljeni pri določenem občinskem uradu. Tam so se beležile tudi vsakokratne selitve, pa čeprav so ostali v isti občini. Tako je bila za vsako družino v določeni občini izpolnjena zglaševalna pola. Sestavljena je bila iz rubrik: ime in priimek, vera, stan, poklic oziroma delo, ki ga je nekdo opravljal, kraj in datum rojstva, domovinska pravica ter navedba listine, ki je izkazovala njihovo domovinstvo. Tem rubrikam sledijo zaznamki vseh sprememb bivališč dotičnih oseb. Prenehale so se voditi s koncem druge svetovne vojne.